Category: Breastfeeding

เรียนฟรีมีใบประกาศ กับ CMU MOOC เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย ครอบคลุม แนวคิดการบันได 10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในทารกป่วย การส่งเสริมโภชนาการสำหรับมารดาที่มีทารกป่วย กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มารดา ทารกป่วยคงน้ำนมไว้ กลยุทธ์การสอนมารดาป้อนนมแก่ทารกป่วยด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนให้ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนคำนึงถึงการเคารพสิทธิเด็ก จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก

อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยทารกและเด็กเล็กเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันนี้ เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการทั้งโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหารไม่เหมาะสม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงได้จัดทำคู่มือ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก โดยปรับปรุงจากหนังสือ Facts for Life ขององค์การยูนิเซฟ

continue reading
คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าและป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้น้อยกว่า กลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น

continue reading
Breast feeding

Best Practices for Breastfeeding in the Preterm infants

ไฟล์นำเสนอเรื่อง Best Practices for  Breastfeeding in the Preterm infants โดย ผศ.พัชรี วรกิจพูนผล ในการประชุม “Best practice in Pediatric” วันที่ 16-18 กพ.2554 ณ โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสถานบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

continue reading