ชนิดของแสงที่ใช้ในการรักษาด้วยการส่องไฟ

มีหลากหลายชนิดได้แก่
(1) Halogen Spotlights แสงสีขาว ระยะห่างที่ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพคือ ห่างจากตัวทารก 52 เซนติเมตร
(2) 2 Special Blue + 2 White fluorescent lights การใช้ผสมผสานระหว่างหลอดไฟซึ่งมีแสงสีฟ้าและสีขาว
(3) 4 White fluorescent lights
(4) Biliblanket มีลักษณะเป็นผ้าห่ม ซึ่งจะไม่ใช้ในการรักษาทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์และทารกที่มีผิวหนังแตกแห้ง

โดยทั่วไปแสงสีขาว (polychromic white light) ใช้ได้ดีในการรักษา unconjugated hyperbilirubinemia และแสงสีฟ้าเขียว (blue-green light) ซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วงของ 450 – 480 นาโนเมตรนั้น ถูกบิลิรูบินดูดซับได้ดีที่สุดจึงมีประสิทธิผลดีที่สุดสำหรับใช้รักษา แต่ในทางปฏิบัติแสงสีฟ้าอาจทำให้พยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้จากการที่ต้องดูแลทารกเป็นเวลานาน ดังนั้นอาจใช้หลอดไฟนีออนสีฟ้าสลับกับสีขาว (2 Special Blue + 2 White fluorescent lights) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาก็ได้ เพราะยิ่งมีความเข้มของแสงสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าเราต้องการให้การรักษาได้ผลดีควรให้แสงอยู่ใกล้ตัวทารกและเพิ่มจำนวนไฟในการรักษา ดังจะเห็นได้ว่าบางครั้งแพทย์จะสั่งให้ Double หรือ Triple phototherapy ซึ่งจะพบว่าจะช่วยให้ระดับบิลิรูบินในกระแสเลือดของทารกลดลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยลดระยะเวลาในการรักษาด้วยการส่องไฟ (?it Sarici, S., Alpay, F., ?nay, B., ?zcan, O., & G?k?y, E. , 2000)
ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการส่องไฟและข้อบ่งชี้ในการหยุดส่องไฟ
ข้อบ่งชี้ในการใช้การรักษาด้วยการส่องไฟขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับของบิลิรูบินในกระแสเลือด อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับของบิลิรูบินในกระแสเลือด อายุครรภ์ของทารก สาเหตุของการเกิดตัวเหลืองและภาวะสุขภาพของทารก โดยจะพบว่า พบว่าในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอดทารกคลอดก่อนกำหนดมีอาการตัวเหลืองประมาณร้อยละ 60 และพบมากขึ้นร้อยละ 80 ในทารกเกิดก่อนกำหนด โดยข้อบ่งชี้ในการใช้การรักษาด้วยการส่องไฟมีดังนี้

  1. ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองจากสาเหตุ blood group incompatibility หรือมีภาวะ hemolysis (reticulocyte count สูงผิดปกติและทารกมี hematocrit <40%) หรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม ถ้าอายุน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่องไฟที่ระดับของบิลิรูบิน >10 มก./มล. ถ้าอายุมากกว่า 48 ชั่วโมง ส่องไฟเมื่อระดับสูงกว่า 15 มก./มล.
  2. ในกรณีที่ไม่ใช่ blood group incompatibility และไม่มี hemolysis และไม่พบความผิดปกติอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะ บิลิรูบิน encephalopathy เช่น มีการติดเชื้อในเลือด, ภาวะ acidosis สำหรับทารกอายุ 48-72 ชั่วโมง ให้เริ่มส่องไฟเมื่อ บิลิรูบิน >15 มก./ดล.  สำหรับทารกอายุ >72 ชั่วโมง ให้เริ่มส่องไฟเมื่อ บิลิรูบิน >20 มก./ดล.
  3. ไม่ใช้การส่องไฟรักษา เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการทำเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือเป็น direct hyperbilirubinemia