การพิจารณาเลือกการรักษาในทารกครบกำหนด
การพิจารณาที่จะเลือกการรักษาโดยการส่องไฟหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ระดับและอัตราการเพิ่มของบิลิรูบิน อายุครรภ์ของทารก (gestational age) อายุหลังปฏิสนธิ (postnatal age) ระดับของการขาดน้ำและสาเหตุของการเกิดตัวเหลือง มีผู้กำหนดระดับ serum บิลิรูบิน และการเลือกชนิดของการรักษาไว้ดังนี้ (ตารางที่ 1)  

อายุของทารกแรกเกิด
(ชั่วโมง)
ระดับ total serum bilirubin (mg/dL (mmol/L)) (1)
พิจารณาให้ส่องไฟ (2) การส่องไฟ การเปลี่ยนถ่ายเลือด
< 24 ชั่วโมง  –  –  –
25 – 48 ชั่วโมง > 12 (170) > (15) 260 > (20) 340
49 – 72 ชั่วโมง > 15 (260) > (18) 310 > (25) 430
> 72 ชั่วโมง > 17 (290) > (20) 340 > (25) 430

ตารางที่ 1 อายุของทารกแรกเกิด ระดับ total serum บิลิรูบินและวิธีการรักษา

หมายเหตุ
(1) ทารกอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป
(2) การพิจารณาให้มีการรักษาด้วยการส่องไฟในระดับที่มี total serum บิลิรูบิน ไม่สูงมากอาจต้องพิจารณาอาการของทารกในแต่ละรายไป
ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะการรักษาด้วยการส่องไฟโดยละเอียดดังนี้คือ การรักษาด้วยการส่องไฟ (Phototherapy) คือ การรักษาที่ใช้แสงไฟฟ้า 200 – 400 แรงเทียนที่มี wave length 400 – 500 nm อาจเป็นแสงนีออนของหลอดไฟฟลูออเรดเซ้น (fluorescent lights)หรือแสงสีน้ำเงิน (Special Blue) ก็ได้ โดยความสว่างของแสงพลังงานแสงอย่างน้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพคือ 4 microwatt/m3 ใช้รักษาทารกที่มีตัวเหลืองหรือที่มีระดับบิลิรูบินสูง โดยแสงจะช่วยให้บิลิรูบินเกิดการเคลื่อนตัวจากผิวหนังไปสู่ blood plasma แล้วขับออกทางปัสสาวะและทางอุจจาระ