อาการและอาการแสดง
1. อาการตัวเหลืองมักเห็นบริเวณใบหน้าก่อน ถ้ากดบริเวณหน้าผากจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทารกคลอดก่อนกำหนดมีผิวหนังที่บางทำให้ดูเหลืองกว่าทารกครบกำหนดที่มีระดับบิริลูบินเท่ากันและจะเห็นชัดมากขึ้นที่ลำตัวและแขนขาตามลำดับเมื่อระดับบิริลูบินสูงขึ้น ซึ่งถ้าพบตัวเหลืองที่ใบหน้าถึงอกเหนือสะดือจะมีระดับบิริลูบินไม่เกิน 12 mg% และถ้าเหลืองถึงมือและเท้าจะมีระดับบิริลูบินสูงถึง 15 mg% (ภาพที่ 1)

 Dermal Zone  ระดับบิลิรูบิน (mg %) 1 4.5 – 8 2 5.5 – 12 3 8 – 16.5 4 11 – 18 5 > 15

ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งที่พบภาวะตัวเหลืองสัมพันธ์กับระดับบิลิรูบิน

2.  มีรอยจ้ำเลือดตามตัว อาจพบ petichial หรือ pyrpuric spot
3.  ซึม ถ้าระดับบิริลูบินสูงมากๆ
4.  ตับหรือม้ามโต พบใน hemolytic disease of the newborn หรือทารกที่ติดเชื้อในครรภ์