เอกสารอ้างอิง

วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริปุณย์ และ สุรางค์ เจียมจรรยา (บรรณาธิการ). (2543). ตำรากุมารเวชศาสตร์ (ฉบับเรียบเรียง 1-3). กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พัลลิชชิ่ง.

ยุพดา พงษ์พรต.( 2552). Overview of congenital heart diseases. เอกสารประกอบการประชุม วิชาการเรื่องมิติใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2552.

James, S.R., Ashwill, J.W., & Droske, S.C. (2002). Nursing care of children : Principles & practice (2nd ed.). Philadelphia : W.B. Saunders.

Potts, N.L., & Mandleco, B.L. (2002). Pediatric nursing : Caring for children and their families. New York : Thomson Learning.

www.medicinenet.congenital_heart_disease/article.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *